5.00 دولار
7.00 دولار
4.00 دولار
4.00 دولار
10.00 دولار
8.00 دولار
8.00 دولار
8.00 دولار
8.00 دولار
15,000 دينار